Sun Aug 14 2022

🎯 11 New RAMSAR sites :- 01] Hirakud Reservair : Odisha. 02] Tampara Lake : Odisha. 03] Ansupa Lake : Odisha. 04] Yashwant Sagar : Madhya Pradesh. 05] Thane Creek : Maharashtra. 06] Vaduvur Bird Sanctuary : Tamil Nadu. 07] Chitragudi Bird Sanctuary : Tamil Nadu. 08] Kanjirankulam Bird Sanctuary : Tamil Nadu. 09] Suchindram Theroor Wetland Complex : Tamil Nadu. 10] Hygam Wetlands Conservation Reserve : Jammu and Kashmir. 11] Shallbugh Wetlands Conservation Reserve : Jammu and Kashmir. ◾️Total we have 75 Ramsar Sites Now... #ramsarsite