Fri May 26 2023

✅Imp. Nuclear Power Plants in India 🔷 Kaiga 🔶 Karnataka 🔷Chutka 🔶Madhya Pradesh 🔷Gorakhpur 🔶Haryana 🔷Bhimpur 🔶Madhya Pradesh 🔷 Mahi Banswara 🔶Rajasthan 🔷Haripur 🔶West Bengal 🔷Mithi Virdi (Viradi) 🔶Gujarat 🔷Kovvada 🔶Andhra Pradesh 🔷Jaitapur 🔶Maharashtra 🔷Kakrapar Atomic Power Station 🔶Gujarat 🔷Kalpakkam Atomic Power Station 🔶Tamil Nadu 🔷Narora Atomic Power Station     🔶Uttar Pradesh 🔷Kaiga Nuclear Power Plant            🔶Karnataka 🔷Tarapur Atomic Power Station    🔶Maharashtra 🔷Kudankulam Nuclear Power Plant 🔶Tamil Nadu