Thu Jun 16 2022

🛑Latest Festival In News 2022 :-🛑 🔶 Baikho : Assam. 🔷‘Sheetal Shasthi’ : Odisha. 🔶Lavendar Festival : Bhaderwah. 🔷 Shirui Lily Festival : Manipur. 🔶 Bihu Festival : Assam. 🔷 Sarhul Festival : Jharkhand. 🔶 Gangaur Festival : Rajasthan. 🔷 Ishan Manthan : New Delhi. 🔶 Dol Utsav’ or ‘Dol Jatra’ : West Bengal. 🔷 Herath Festival : J&K. 🔶 Khajuraho Dance Festival : Madhya Pradesh. 🔷 Maru Mahotsav or Jaisalmer Desert Festival : Rajasthan. 🔶 Kanchoth festival : Jammu and Kashmir. 🔷 Torgya [Monpa triba] : Arunachal Pradesh. 🔶 Kachai Lemon : Manipur. 🔷 Losoong [Namsoong] : Sikkim. 🔶 Losar Festival, Spituk Gustor : Ladakh.