Sat May 14 2022

🔴Recent Indian Chess Grandmasters🔴 💥69th: Harshit Raja (Maharashtra) 💥70th: Raja Rithvik (Telangana) 💥71st: Sankalp Gupta (Maharashtra) 💥72nd: Mitrabha Guha (West Bengal) 💥73rd: Bharath Subramaniyam (Tamil Nadu)

2

Like