Thu Mar 30 2023

✅SOME NEW APPOINTMENT AS A GOVERNOR's OF STATEs :- ♦️Andhra Pradesh : S. Abdul Nazeer. ♦️Arunachal Pradesh : Kaiwlya Trivikram Parnaik. ♦️Assam : Gulab Chand Kataria. ♦️Bihar : Rajendra Vishwanathan. ♦️Chhattisgarh : Biswa Bhushan Harichandan. ♦️Himachal Pradesh : Shiv Pratap Shukla. ♦️Jharkhand : C. P Radhakrishnan. ♦️Ladakh : B.D Mishra. ♦️Maharashtra : Ramesh Bais. ♦️Manipur : Anusuiya Uikye. ♦️Meghalaya : Phagu Chauhan. ♦️Nagaland : La Ganeshan. ♦️Sikkim : Shri Lakshman Prasad Acharya.