Tue Aug 02 2022

✅Surface-To-Surface Missiles :- 🔷 Agni P : Range : 1,000-2,000km. 🔶 Agni-I : Range : 700-1250Km. 🔷 Agni-II : Range : 2,000-3,000Km. 🔶 Agni-III : Range : 3,500-5,000Km. 🔷 Agni-IV : Range : 3,000-4,000Km. 🔶 Agni-V : Range : 5000-8000Km. 🔷 Prithvi I : Range : 150Km. 🔶 Prithvi II : Range : 350Km. 🔷 Dhanush : Range : 350-600Km. 🔶 Prahaar : Range : 150Km. 🔷 Shaurya : Range : 750 -1,900Km.